شعر از خودم............

گچن گین گره
گلمز

 

جوان لک ایلیر یانمنن پرواز         

 قرشیه تورمش نوچـــــــــــه غاز

باخش من عین میرشکال باز       

 گـــــــــــــچن گین بگن گره گلمز

بیز قوجالدک سین پرو بال          

 دیز سینمش، پر قرلمش توتاک بال

دها جوان اولماک نو نهال            

 گچن خوش دوران دها گره گلـــمز

گلمز تورا قرشیه قز گلن             

یاد سالگ جوانلگ بیــــــــــر گــین

گر ن قوجالرک گین به گین           

 جوانلگ گینرم دها گــــــره گلــمز 

  یاشم وار اتز آلته                        

  تا بیگن سرشاردک یاردن محبت

   بیگنن سورا دها گرمک حرمت              

 گچن گین خوب زمان گره گلمز

دردم چوخده بی درمان                  

 باش آغارده بولنماده درمـــــــــان

سن ورمشم قرآن آن                    

  جوانگ گــــــــینرم دها گره گلمز

جوانگ قدرت نن بی هوشدم         

   بدن فنر، بال توتان قـــــــوشدم

  آماده هر کار و ایشدم               

 بگن قدرت له گینرم دها گــــره گلمز

گر نه زمانه قرده بلمه                     

  اوت آده یانرده پر و  بالمـــــــه

آله منن شیرین جانمه                    

   گچن تفریح گاه لرم دها گره گلمز

من محدم بنکوده مشهور                

  شعر دیــــرم  ولی دیلم شاعر

خداوندا بندهء کامل ور شعور           

   تا بیلل لر گچن گین گره گلمز

خداوندا الر بیزه با عزت                      

 تا قوجالب،چکمیگ چوخ ذلت

جوان لک ده زیاد آپارمشک لذت         

 بگن لذت له گینرم دها گره گلمز

خداوندا نظری بیزدن کج الماسن       

  هیچ کس عزیز داغ گرب المسن

جگر داغله بو دنیا دن گدمسن          

   که هر گدن دهــــــــــا گره گلمز

خداوندا بز ، ادممشک خلاف           

    مرد و نامرد آراسنا سالک اختلاف

نظریه زیاد مختلف                        

    بگن خلاف له گینرم دها گره گلمز

خداوندا بیگن ور شفا                     

   ازی درد ورمشـــــــــــی ایله دوآ

رحمی گل سن بیز ک  بینوا           

   نواله گــــــــــــینرم دها گره گلمز  

/ 4 نظر / 25 بازدید
kh

سلام چقدخوشتیپ بودی بابای منم معلم بازنشسته است جوونیاش خوش تیپه

سادات قره بیگی

عکسها را که دیدم خیلی به یاد روزهای با صفای گذشته که همه مردمان توابع با دلی نزدیک به هم زندگی می کردند افتادم فاصله ها مثل امروز زیاد نبود و غریبه هم نبودیم

محمدباقر سلیمانی نژاد

سلام واقعا عالیدر

یزدانیان

درود بر آقای قرهبيگي احسنت برشما باعث افتخار ایل هستین امیدوارم موفق باشيد